HCL Nordic AS standard kjøps- og leveransebetingelser

 

1.1 Definisjoner

Kunden er X.
Leverandør er Y
Tjenesten er betegnelsen på de tjenester som skal ytes etter avtale med kunden.
Bestilling er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende betingelser.
Part er Kunde eller Leverandør. 

1.2 Motstrid

Ved motstrid i dokumenter, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge:
 Standard kjøps og leveransebetingelser
 Prisliste og ordregrunnlag

1.3 Generelt

Disse generelle vilkår gjelder for alle leveranser der X, inkludert de enkelte avdelinger og selskaper, er Kunden.
Eventuelle avvikende betingelser er uten virkning for Partene med mindre Kunden skriftlig har godtatt disse. 

2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

Leverandør skal utføre Tjenesten i overensstemmelse med kravene i betingelsene og ordregrunnlag og påse at disse er av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål.
Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dersom leverandør overlater deler av Tjenesten til underleverandører, fritas ikke dette Leverandør for noen plikter etter kontrakten.
Kunden skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller deler av denne i samarbeid med Kunden.
Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av standardbetingelsene.

3. BESTILLING

Bestilling gjøres ut fra prisliste og tilbud gitt fra kontaktperson hos leverandør.

4. AVBESTILLING

Kunden kan med skriftlig varsel til Leverandør avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning.
Ved avbestilling som nevnt i dette punkt skal Kunden betale det beløp Leverandør har til gode for den del av Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte konsekvens av avbestillingen.

5. DOKUMENTASJON OG TEGNINGSUNDERLAG

All nødvendig dokumentasjon, som beskrivelser, tegninger, instrukser m.v., utgjør en integrert del av Tjenesten.
Kunden beholder eksklusive rettigheter til resultatet av Tjenesten, uavhengig av format.
Leverandør garanterer at han har rett til å benytte alle sine innsatsfaktorer, herunder tredjemanns eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføringen av Kontrakten. Leverandør er ansvarlig for følger av eventuelle brudd på tredjemanns rettigheter.

6. ENDRINGER

Endringer skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.
Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandør uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Kontrakten ennå ikke er avklart.

7. UTSETTELSE

Kunden kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Etter slikt varsel skal Leverandør uten ugrunnet opphold meddele Kunden hvilke virkninger utsettelsen kan få for utførelsen av Tjenesten. Leverandør skal gjenoppta Tjenesten straks Kunden varsler om dette.

8. KRAV TIL UTSTYR OG MATERIELL

Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Tjenesten.

9. PRISER

Prisene for de enkelte leveransene vil fremgå av prisliste og formidles direkte til Kunde. Alle priser er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørs kostnader ved utførelsen av Tjenesten.
Leverandør forbeholder seg retten til å justere priser og satser en gang i året. Ved prisendringer skal Leverandør varsle Kunde 1 mnd i forveien.

10. REISEKOSTNADER

Kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett ved tjenestereiser pålagt av Kunde refunderes i henhold til Statens reiseregulativ.

11. BETALINGSBETINGELSER

Dersom ikke annet er avtalt skal fakturering skje med bakgrunn i dokumenterte utførte Tjenester.
Betaling skal skje innen 14 dager etter at korrekt faktura er mottatt.
Alle fakturaer skal være påført avtalte referanser, som oppgitt i prisliste og skal klart angi hva beløpet gjelder. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene.
Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget.

12. FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling skal Kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

13. ERSTATNING

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er oppad begrenset til prisen Kunden har betalt Leverandør for tjenesten gjennom de siste 12mnd. Kunden kan ikkekreve erstatning av leverandør for mangler eller feil i software som leveres av 3. part.  

14. FORCE MAJEURE

Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av.
Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Leverandør har gitt i oppdrag helt eller delvis å utføre Tjenesten, er Leverandør fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville vært fritatt etter forrige punkt. Det samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Leverandør har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.
Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn 60 dager har partene rett til å heve Kontrakten ved å melde dette skriftlig til motparten.

15. OPPSIGELSE

Partene kan si opp avtalen med en gjensidig oppsigelsesfrist på 30 dager. Ved oppsigelse skal løpende og allerede iverksatte bestillinger effektueres.

16. SKADESLØSHOLDELSE

Leverandør skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav om dekning av indirekte tap, og/eller som følge av skade på Leverandørs eiendom samt eget eller tredjemanns personell.

17. KONFIDENSIALITET

Leverandør og Leverandørs personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Kunden og Tjenesten som konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører. 

18. LOVVALG OG VERNETING

Disse standard kjøps- og leveransebetingelser skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende betingelser skal løses etter norske rettergangsregler.
Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling.